Neprofitne organizacije

Udruge i druge neprofitne organizacije od 01.siječnja 2015., u svome poslovanju primjenjuju  novi Zakon o udrugama (NN 74/14) i Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN 121/14). Nastavno tomu, objavljen je i Pravilnik o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija (NN 119/15). Ova dva akta obuhvaćaju "pravila igre" koja se primjenjuju na neprofitne organizacije od 01.siječnja 2016.godine. 


SAŽETAK ZAKONSKIH IZMJENA

S najnovijim zakonskim izmjenama, proširen je i ažuriran registar neprofitnih organizacija te se uvid u registar može izvršiti na sljedećim internetskim stranicama:


JEDNOSTAVNO KNJIGOVODSTVO

mogu voditi one neprofitne organizacije koje uzastopno u prethodne tri godine imaju vrijednost imovine manju od 230.000,00kn i godišnje prihode manje od 230.000,00kn. Takve udruge, nisu u obvezi (ali mogu) voditi dvojno knjigovodstvo, niti su obvezni predavati sve predviđene financijske izvještaje. Nadalje, sve udruge osnovane nakon 01.siječnja 2014.godine, obvezne su voditi dvojno knjigovodstvo prve tri godine nakon osnivanja bez obzira na ostvarene prihode ili vrijednost imovine.


POPIS ČLANOVA UDRUGE

Sukladno Zakonu o udrugama, udruga je dužna voditi popis članova udruge i on mora u svakom trenutku biti na raspolaganju za uvid svim članovima udruge ili nadležnim i inspekcijskim tijelima. Najnovijim zakonskim izmjenama precizno je definirano koji se svi podatci moraju nalaziti u evidenciji članstva i to su:

 • osobno ime (naziv) - ime i prezime člana fizičke osobe ili naziv pravne osobe
 • OIB - u slučaju inozemnih članova, oni ga moraju ishodovati pri Ministarstvu financija
 • datum rođenja - ne upisuje se za pravne osobe
 • datum pristupanja udruzi
 • datum prestanka članstva
 • kategorija članstva - funkcija u udruzi
 • drugi podatci - udruga može proizvoljno dodati (npr. razlog prestanka članstva, redni broj člana)


MJERILA ZA KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ JAVNIH IZVORA

Udruge koje za provedbu programa i projekata od interesa za opće dobro, namjeravaju koristiti sredstva iz javnih izvora, nužno moraju zadovoljiti formalne administrativne uvjete prilikom prijave na natječaje:

 • udruga mora biti upisana u registar udruga pri Uredu državne uprave te samim time mora imati statut usklađen za Zakonom o udrugama, a osoba ovlaštena za zastupanje udruge mora biti u mandatu.
 • udruga mora biti upisana u registar neprofitnih organizacija koji vodi Ministarstvo financija.
 • djelatnosti i ciljevi djelovanja udruge moraju biti usklađeni s predmetom financiranja.
 • udruga mora uredno ispuniti obveze iz prethodnih ugovora o financiranju.
 • udruga mora uredno plaćati poreze i doprinose i o tome imati odgovarajuću potvrdu Porezne uprave.
 • protiv udruge i ovlaštenih osoba ne smije se voditi kazneni postupak i ne smiju biti pravomoćno osuđivane za određene prekršaje i kaznena djela.


PROGRAM RADA I FINANCIJSKI PLAN

Sukladno novim zakonskim izmjenama, definirana je obveza da su udruge koje vode dvojno knjigovodstvo obvezne do 31.prosinca tekuće godine donijeti program rada i financijski plan za sljedeću poslovnu godinu. Pri tome ova obveza se ne odnosi na udruge koje vode jednostavno knjigovodstvo ili pak udruge koje dragovoljno vode dvojno knjigovodstvo (makar zadovoljavaju uvjete za vođenje jednostavnog). Način na koji udruga vodi svoje računovodstvo, mora biti prijavljeno u registru neprofitnih organizacija (Obrazac RNO). Udruga je obavezna poslati Uredu državne uprave, zapisnik sa skupštine na kojoj je definiran program rada i financijski plan.


PROGRAM RADA, udruge sastavljaju u proizvoljnoj opisnoj ili tabelarnoj formi, ali pri tome se valja fokusirati na tri glavna segmenta:

 • VIZIJA - predstavlja smjer kojem udruga teži i u kojem se razvija. Ovdje valja popisati i opisati dugoročne planske aktivnosti i buduća događanja.
 • MISIJA - predstavlja realne ciljeve koje udruga planira kratkoročno izvršiti u poslovnoj godini u skladu sa svojim financijskim sredstvima i radnim kapacitetom članstva.
 • STRATEŠKI CILJEVI - ovdje bi se trebao definirati cjeloviti planski program rada udruge, odrediti datume provedbe, ljudske i financijske resurse.

FINANCIJSKI PLAN prikazuje planirani rezultat poslovanja prilikom realizacije prethodno definiranog programa rada udruge. Sastoji se od plana prihoda i rashoda, plana zaduživanja i otplata i obrazloženja financijskog plana.

Plan prihoda i rashoda sastavlja se na način da se pregledno sastavi struktura prihoda i rashoda, na razini skupina iz računskog plana za neprofitne organizacije. Prilikom izrade plana prihoda i rashoda, uputno je koristiti aktualnu bilancu realnog stanja poslovanja, kako bi se čim točnije i lakše definirali planski prihodi i rashodi.


Planski se prihodi trebaju sastojati od:

 1. prihodi od prodaje roba i pružanja usluga - prihodi od gospodarske djelatnosti udruge
 2. prihodi od članarina i članskih doprinosa
 3. prihodi po posebnim propisima
 4. prihodi od imovine - kamate na deponirana sredstva, financijski prihodi itd.
 5. prihodi od donacija
 6. ostali prihodi - prihodi od naknade štete, refundacija, prodaje dugotrajne imovine itd.
 7. prihodi od povezanih neprofitnih organizacija


Planski se rashodi trebaju sastojati od:

 1. rashodi za radnike - troškovi plaće, poreza i doprinosa zaposlenika
 2. materijalni rashodi - službena putovanja, troškovi usluga, materijala i energije
 3. rashodi amortizacije
 4. financijski rashodi - kamate i bankovne naknade
 5. donacije
 6. ostali rashodi 
 7. troškovi financiranja povezanih neprofitnih organizacija.


Plan zaduživanja i otplata sastavljaju one udruge koje se zbog pomanjkanja vlastitih financijskih sredstava moraju zaduživati kod banaka i drugih financijskih institucija. Pri tome se točno definira iznos zaduženja i plan otplate.


Obrazloženje financijskog plana sastoji se od pojašnjenja svake pojedine stavke prikazane u planu prihoda i rashoda te obrazloženja programa, aktivnosti i projekata koji se planiraju provesti sukladno programu rada uz definiranje financijskih sredstava kojima se predviđeni program rada realizira.