Uplatni računi za javna davanja

U nastavku ovog članka nalaze se uplatni računi i pozivi na broj za isplate doprinosa po ugovoru o djelu, poseban doprinos za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu, PDV, porez na dobit, članarina HGK, turistička članarina i naknada za korištenje općekorisnih funkcija šuma.


UGOVOR O DJELU


 • Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti (I.stup)

Uplatni račun: HR1210010051863000160

Model: HR68   Poziv na broj: 8176-OIB isplatitelja-oznaka obrasca JOPPD(5 znamenki)


 • Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje (II.stup)

Uplatni račun: HR7610010051700036001

Model: HR68   Poziv na broj: 2291-OIB isplatitelja-oznaka obrasca JOPPD(5 znamenki)


 • Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje

Uplatni račun: HR6510010051550100001

Model: HR68   Poziv na broj: 8540-OIB isplatitelja-oznaka obrasca JOPPD(5 znamenki)


 • Porez na dohodak i prirez porezu na dohodak

Uplatni račun: plaća se na račun grada/općine prema prebivalištu posloprimca ( NN 37/2012)

Model: HR68   Poziv na broj: 1945-OIB isplatitelja-oznaka obrasca JOPPD(5 znamenki)


OSTALI RAZNI UPLATNI RAČUNI


 • Posebni doprinos za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu

Uplatni račun: HR6510010051550100001

Model: HR68   Poziv na broj: 8508-OIB isplatitelja-oznaka obrasca JOPPD(5 znamenki)


 • Porez na dodanu vrijednost (PDV)

Uplatni račun: HR1210010051863000160

Model: HR68   Poziv na broj: 1201-OIB isplatitelja


 • Porez na potrošnju

Uplatni račun: plaća se na račun grada/općine prema sjedištu društva

Model: HR68   Poziv na broj: 1708-OIB isplatitelja


 • Porez na tvrtku

Uplatni račun: plaća se na račun grada/općine prema sjedištu društva

Model: HR68   Poziv na broj: 1732-OIB isplatitelja


 • Predujam poreza na dobit

Uplatni račun: plaća se na račun grada/općine prema sjedištu društva ( NN 2/2013)

Model: HR68   Poziv na broj: 1651-OIB isplatitelja


 • Članarina HGK (za mala društva)

Uplatni račun: HR8510010051700052620

Model: HR67   Poziv na broj: OIB isplatitelja-002-mjesec i godina (4 znamenke)


 • Članarina HGK (za j.d.o.o.)

Uplatni račun: HR8510010051700052620

Model: HR67   Poziv na broj: OIB isplatitelja-005-mjesec i godina (4 znamenke)


 • Turistička članarina

Uplatni račun: plaća se na račun grada/općine prema sjedištu društva

Model: HR67   Poziv na broj: OIB isplatitelja


 • Naknada za korištenje općekorisnih funkcija šuma

Uplatni račun: HR1210010051863000160

Model: HR68   Poziv na broj: 5126-OIB isplatitelja