Uplatni računi za obračun plaća

Od 01.siječnja 2014. godine u upotrebi su nove oznake i pozivi na broj za uplatu doprinosa iz i na plaće, te poreza na dohodak. Novi uplatni računi regulirani su izmjenama i dopunama Naredbe o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa, te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2013.godini (NN 143/13).


UPLATNI RAČUNI ZA OBRAČUN PLAĆA


  • Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti (I.stup)

Uplatni račun: HR1210010051863000160

Model: HR68   Poziv na broj: 8168-OIB isplatitelja-oznaka obrasca JOPPD(5 znamenki)


  • Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje (II.stup)

Uplatni račun: HR7610010051700036001

Model: HR68   Poziv na broj: 2283-OIB isplatitelja-oznaka obrasca JOPPD(5 znamenki)


  • Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje

Uplatni račun: HR6510010051550100001

Model: HR68   Poziv na broj: 8486-OIB isplatitelja-oznaka obrasca JOPPD(5 znamenki)


  • Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu

Uplatni račun: HR6510010051550100001

Model: HR68   Poziv na broj: 8630-OIB isplatitelja-oznaka obrasca JOPPD(5 znamenki)


  • Doprinos za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti

Uplatni račun: HR1210010051863000160

Model: HR68   Poziv na broj: 8753-OIB isplatitelja-oznaka obrasca JOPPD(5 znamenki)


  • Porez na dohodak i prirez porezu na dohodak

Uplatni račun: plaća se na račun grada/općine prema prebivalištu posloprimca ( NN 37/2012)

Model: HR68   Poziv na broj: 1880-OIB isplatitelja-oznaka obrasca JOPPD(5 znamenki)